قیمت ها

جدیدترین قیمت های میوه در بازار/خودنمایی میوه های تابستانه در هوای ملس پاییزی

فصل اقتصاد - میوه های پاییزی با قیمت های مناسب و فراوان است،‌ صیفی جات به حدی پایین آمده که این بار صدای تولید کننده در آمده است و میو های تابستانه هم انگار قصد دل کندن از هوای ملس پاییزی را ند ارند.

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.