تورم نهاده‌های ساختمانی 6 درصد کم شد اقتصاد کلان

تورم نهاده‌های ساختمانی 6 درصد کم شد

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - طبق اعلام مرکز آمار، در فصل پاییز 1402 تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران به 41.2 درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 6.1 درصد کاهش داشته است.

در فصل پاییز ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران (بر مبنای سال پایه 1390) نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤١,٢ درصد بود که در مقایسه با فصل قبل (٤٧.٣ درصد) معادل ٦.١ واحد درصد کاهش داشته است.
شاخص کل
در فصل پاییز١٤٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢٢٠٣,٩ است که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١.٢ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ٤٥.٣ درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم فصلی
در فصل پاییز١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٠,٣ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١.٩درصد) ١.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٣,٩ درصد مربوط به گروه اجرایی «موزاییک، کاشی، سرامیک» است، این در حالیست که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٤.٨ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل پاییز ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤١,٢ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٧.٣ درصد) ٦.١ واحد درصد کاهش داشته است.
در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٢,٦ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٩.٦ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.
افزایش تورم سالانه
در فصل پاییز ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٤٥,٣ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٣.٥ درصد) ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧٠,٧ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم با ٣٤.٨ درصد مربوط به گروه «سنگ» بوده است.
شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (پاییز ١٤٠٢)
گروه سیمان، بتن، شن و ماسه : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٥٧٨,٤ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٧.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٢.٢ درصد افزایش داشته است.
گروه گچ و گچ کاری : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٦٥,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٠ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٠.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٤٠.٣ درصد افزایش داشته است.
گروه انواع بلوک، سفال و آجر : در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٩٤٧,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٠ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠.٠ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٧.٤ درصد افزایش داشته است.
گروه موزاییک، کاشی و سرامیک : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٠٨٤,٤ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٨.٠ درصد افزایش داشته است.
گروه سنگ : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٤٠,١ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٠.٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٣٤.٨ درصد افزایش داشته است.
گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١١١,١ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٤.٨ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٥١.٦ درصد افزایش داشته است.
گروه چوب : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٧٤٩,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل هیچ تغییری نداشته است. و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٤٢.١ درصد افزایش داشته است.
گروه ایزو گام، قیرگونی و آسفال ت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨٨٥,٥ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٤ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥١.٣ درصد افزایش داشته است.
گروه شیر آلات بهداشتی : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨٩١,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٥٨.٠ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٥٥.٤ درصد افزایش داشته است.
گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٩١,٠ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٠.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦.٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٥١.٨ درصد افزایش داشته است.
گروه یراق آلات درب و پنجره : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٢٦,٠ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٢.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٧٠.٧ درصد افزایش داشته است.
گروه نقاشی ساختمان : در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٠٠٨,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٢.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٣٦.٣ درصد افزایش داشته است.
گروه تأسیسات برقی : در این فصل عدد شاخص به ٣٥٩٨,٠ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٠.١ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٤٦.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٦٠.١ درصد افزایش داشته است.
گروه شیشه : در این فصل عدد شاخص به ٢٨٠٩,٧ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٤٨.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٥٨.٦ درصد افزایش داشته است.
گروه خدمات : در این فصل عدد شاخص به ١٣٩١,٧ رسیده است که نسبت به فصل ٠.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 41 درصد افزایش داشته است.
خلاصه نتایج متوسط قیمت آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی پاییز ١٤٠٢
طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال ١٣٦٥ به‌صورت شش‌ماهه در سطح شهر تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. از تابستان ١٤٠٠ این طرح بصورت فصلی اجرا می ­شود. دراین آمارگیری، اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت، جمع‌آوری می‌شود.

فصل اقتصاد


انتهای پیام 


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

واتس‌اپ مانع گرفتن اسکرین‌شات از عکس پروفایل می‌شود

امسال 3 فروند ATR زمین‌گیر به چرخه باز می‌گردد

ادوات حفاظتی شبکه انتقال برق کشور به فیبر نوری مجهز می شود

تشکیل شورای گفت‌وگوی بخش تعاون در استان تهران

بزوس 14 میلیون سهام آمازون را فروخت

شیکاگو از شرکت‌های بزرگ نفتی شکایت کرد

سود 250 میلیارد دلاری غول‌های نفتی غربی از جنگ اوکراین

قیمت نفت رو به افزایش گذاشت

سالانه 6 میلیون بشکه در روز تولید جهانی نفت از بین می‌رود

افزایش 20 تا 40 درصدی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در ایام نوروز

کسب در آمد ارزی برای ایرانی ها

خلف وعده سازمان بوستان‌های شهرداری تهران برای توزیع نهال رایگان در منازل!

چین کار دست اقتصاد کره جنوبی داد

خوش‌بینی از اقتصاد ژاپن رخت بربست

عقب نشینی بانک‌های اماراتی از تعامل با روسیه از ترس تحریم‌ها

قیمت جهانی طلا امروز 1402/12/02

بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت ایران با دانش‌بنیان‌ها 2 تفاهم‌نامه امضا کرد

شرکت ملی نفت باید تجاری اداره شود/ برای پاسخگویی، لازم است تا اختیارات کافی داشته باشیم

جهش اقتصادی بدون جهش در صنایع نفت و گاز ممکن نیست/ دولت سیزدهم منتظر برجام نماند

تولید روزانه 4.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات ایران در ماه نخست 2024

محدودیت‌های حقوقی مانع تحقق رشد اقتصادی در صنعت نفت است

لزوم حمایت حقوقی مؤثر دولت از مدیران شرکت‌های نفتی

اختصاصی تسنیم/ رشد اقتصادی پاییز 5.1 درصد شد؛ نفت و گاز در صدر

بلیت پروازهای ایران ایر یک ریال بیشتر از مصوب نیست

استفاده از فیلترشکن ممنوع شد؟

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.